TEÖK

     Bağlantılar

     * Dokuz Eylül Üniversitesi

TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KURULU YÖNERGESİ

Madde 1. Amaç

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının planlama, uygulama, değerlendirme ve güncelleme süreçlerine öğrenci katılımının sağlanması ve eğitimin paydaşları arasında iletişim ve sistematik görüş alışverişi olanaklarının geliştirilmesidir.

Madde 2. Kurulun Oluşumu

Kurul, dönem temsilcileri, DEBAT, Turk MSIC’den birer öğrenci ve her sınıftan en az bir kişi olacak şekilde 6-12 gönüllü öğrencinin katılımı ile toplam 14-20 öğrenciden oluşur. TEAD adına bir öğretim üyesi sorumlu öğretim üyesi olarak görev yapar. Kurul, üyeler arasından bir başkan ve sekreter seçer.

Madde3. Kurulun Görevleri

  • Fakültede gerçekleştirilen eğitimin paydaşları arasında iletişim sağlamak
  • Fakültedeki eğitim etkinliklerinin planlanma ve işleyişine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak (grup dışındaki diğer öğrencilerin görüş ve önerilerini alma, değerlendirme, Fakültede gerçekleştirilen program değerlendirme çalışmaları ve programda yapılan revizyonlar konusunda diğer öğrencileri bilgilendirme)
  • Tıp eğitimi alanında etkinlikler (sempozyum, kongre vb) planlama, gerçekleştirmek

Madde 4. Çalışma şekli

Kurul en az ayda bir kez olmak üzere Tıp Eğitimi Anabilim Dalı toplantı salonunda toplanır. Toplantılarda oy çokluğuyla alınan kararlar, görüş ve öneriler Dekanlığa sunulur. Toplantılara üyelerin katılım durumları izlenerek, mazeretli ve mazeretsiz devamsızlık sayılarına göre kurul kararıyla üyelik sonlandırılabilir, kurul tarafından yeni başvurular arasından yeni üye kaydı yapılır.

Madde 5. Yürürlük ve Yürütme

Bu yönerge Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer ve Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür.

templatemo.com