TEÖK

     Bağlantılar

     * Dokuz Eylül Üniversitesi

Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının planlama, uygulama, değerlendirme ve güncelleme süreçlerine öğrenci katılımının sağlanması ve eğitimin paydaşları arasında iletişim ve sistematik görüş alışverişi olanaklarının geliştirilmesi amacıyla Fakülte kurulu kararıyla Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu (TEÖK) oluşturulmuş ve 12.12.2012 tarihinden itibaren çalışmalarına başlamıştır.

Kurul Yapısı ve Çalışma Şekli:

Kurul, dönem temsilcileri, DEBAT, TurkMSIC’ten birer öğrenci ve her sınıftan en az bir kişi olacak şekilde 6-12 gönüllü öğrencinin katılımı ile toplam 14-20 öğrenciden ve bir Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (TEAD) öğretim üyesinden oluşmaktadır. Kurul her yıl üyeler arasından bir başkan ve sekreter seçmektedir. Toplantılara iki kez mazeretsiz olarak katılmayan kişinin üyeliği düşmekte, kurul tarafından başvuran gönüllü üyeler arasından seçim yapılmaktadır. Halen kurulun 19 üyesi bulunmaktadır. En az ayda bir kez gerçekleştirilen toplantılarda oy çokluğuyla alınan kararlar, görüş ve öneriler Dekanlığa sunulmaktadır.

Kurul Çalışmaları:

12.12.2012-11.1.2019 tarihleri arasında TEÖK 75 toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantılarda eğitim programının farklı bileşenleri ele alınmakta, sorunlar ve çözüm önerileri geliştirilerek hazırlanan raporlar Dekanlığa ve konu ile ilgili taraflara sunulmaktadır.

Özet toplantı kararlarına erişmek için tıklayınız. (Son Güncelleme: 25.05.2019)

templatemo.com

TEÖK çalışmalarından örnekler aşağıda yer almaktadır:
• TEÖK yönergesi güncellenmiş ve kurul hedefleri tanımlanmıştır.
• TEAD tarafından sunulan program değerlendirme çalışmaları tartışılmış, öneriler geliştirilmiştir,
• Eğitim programındaki sunumlar, uygulamalar ve değerlendirme etkinliklerine ilişkin güncel sorunlar tanımlanıp, öneriler geliştirilerek Dekanlığa sunulmuştur.
• Fakültedeki danışmanlık sistemi hakkında öğrencilerin görüş ve önerilerini belirlemeye yönelik anket çalışması yapılmış ve sonuçları Dekanlık, Dönem koordinatörleri ve Kariyer Geliştirme ve Danışmanlık kurulu üyelerine sunulmuştur.
• Kütüphane alt yapısı ve koşullarının iyileştirilmesine ilişkin öneriler oluşturularak Dekanlık ve kütüphane sorumlularına sunulmuştur.
• TEÖK üyeleri UTEAK ara değerlendirme ziyareti öncesinde ve sırasında aktif görev almışlardır.
• Akran danışmanlığı projesinin TEÖK ve TurkMSIC projesi olarak yaşama geçirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.
• Ulusal ÇEP taslağı tartışılmış, öneriler geliştirilerek Dekanlığa iletilmiştir.
• Elektronik PDÖ projesi pilot çalışmalarına katılınmış, görüş ve öneriler geliştirilmiştir. Bu aşamada kurul tarafından eğitim programı bileşenlerine ilişkin belirlenen konularda alt çalışma gruplarının oluşturulması ve TEÖK web sitesi oluşturularak diğer öğrencilerle bilgi paylaşımının artırılması planlanmaktadır.
•Seçmeli ders programları hakkında görüş ve öneri belirlemeye yönelik olarak anket formu hazırlandı ve her dönemden öğrencilerinin katılımıyla TEÖK web sitesi üzerinden uygulandı.

templatemo.com